SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
23/10/2016

Помещен: SolNet

civilinė byla Nr.2-33-724-2016
proceso numeris 2-11-3-00879-2014-8
procesinio dokumento kategorija 15.3.2.;116.4.


VISAGINO MIESTO APYLINKES TEISMAS
SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2016 m. balandžio 25 d. Visaginas

    Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant Janinai Damanskienei, dalyvaujant vertėjai Nadeždai Gruzdevai, ieškovui Viačeslavui Jonušui jo atstovei advokatei Natalijai Kucharevai, trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo UAB "Emilio" pusėje Astai Obolevicienei, teismo posėdyje išnagrinėję ieškovo ieškinį dėl neteisėto atleidimo ir išmokų susijusių su darbo teisiniais santykiais,-

Nustatė:

    Ieškovas prašo pripažinti jo atleidimą neteisėtu, ir laikyti, kad jis atleistas teismo sprendimu, prašo priteisti iš atsakovo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio 579,24 eurų dydžio išeitinę išmoką; priteisti nesumokėta darbo užmokestį už 2015 metų kovo, balandžio ir gegužės mėnesius -271,59 eurus; kompensaciją už 16 kalendorinių dienų nepanaudotų atostogų, 154,45 eurus; vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaitymo laikotarpį nuo 2015-05-19 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ieškovas taip pat prašo sprendimą dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo neviršijančio vidutinio darbo užmokesčio 289,62 eurų, vykdyti skubiai.
    Atsakovas UAB "Emilio" teismui pateikė atsiliepimą kuriuo su pareikštu ieškiniu nesutinka.
    Tretysis asmuo Asta Obolevičienė su ieškiniu nesutinka.
    Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad pas atsakovą pradėjo dirbti 2013 m. rugpjūčio 28 dieną. Apie savo atleidimą sužinojo 2015 m. gegužės 25 dieną. Atsakovas jį atleisdamas iš darbo nesumokėjo darbo užmokesčio už kovo mėnesį už 16 darbo dienų, balandį liko skolingas už 9 darbo dienas už gegužės mėnesį skolingas liko už 1 darbo dieną. Atsakovas taip pat nesumokėjo atostoginių. Mano, kad jam atostogaujant atsakovas jo iš darbo atleisti negalėjo.
    Tretysis asmuo teismo posėdžio metu paaiškino, kad iki 2015-04-10 buvo UAB "Emilio" direktore. Ieškovą darbe matė tik tris kartus 2015 metų kovo 4 ir 5 dienomis ir balandžio 18 d. Atostoginiai ieškovui laiku nesumokėti dėl to, kad buvo blokuotos UAB "Emilio" sąskaitos, todėl ieškovo buvo prašoma pinigus gauti grynais.
    Ieškinys tenkintinas.
    UAB "Emilio" ieškovą atleido UAB "Emilio" remdamasis DK 136 str. 3 d. 2 p..


    Drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234, 235 straipsniai). Darbo drausmės pažeidimas- tai darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas reglamentuojamas DK 235 straipsnyje, kurio 1 dalyje pateikta šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sąvoka, o 2 dalyje nurodytas galimų šiurkščių pažeidimų sąrašas, kuris nėra baigtinis. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas buvo atleistas būtent dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, neatvykimo į darbą.
    Ieškovas pas atsakovą pradėjo dirbti 2013 m. rugpjūčio 28 d. Šalys sulygo dėl 500 Lt dydžio darbo užmokesčio, susitarė, kad darbo užmokestis bus mokamas pinigus pervedant į darbuotojo banko sąskaitą. Nuo 2013-11-04 darbo sutartis pakeista, nustatytas darbo užmokesti 1000 Lt ir 40 valandų darbo savaitė.
    2015-03-04 ieškovas pareiškimu kreipėsi į darbdavį dėl atostogų jam suteikimo nuo 2015-03-04 iki 2015-05-09. Atostogos ieškovui prašomu laikotarpiu nesuteiktos. Ieškovas, gavęs žodinį atsakovo vadovo E.Mikelėno leidimą atostogauti ir 2015-05-06 atsakovui sumokėjus dalį atostoginių, nuo 2015-05-06 pradėjo 35 kalendorinių dienų (DK 166 str. 2d. 3p. ) atostogas. Atostoginiai, kaip matyti iš ieškovo banko sąskaitos išrašo, sumokėti 2015-05-06, 117,11 Eurų ir 213,36 eurai, 2015-05-22.
    Kadangi ieškovas parašęs prašymą išleisti jį atostogų nuo 2015-03-04 Iki 2015-05-09 nebuvo išleistas, į jo rašytinį prašymą nebuvo atsakyta, V.Jonušas, darbdavio veiksmus pervedant jam 2015-05-06 atostoginių dalį, pagrįstai įvertino kaip leidimą atostogauti pagal dar 2015-03-04 pateiktą prašymą.
    Iš V.Jonušo pareiškimo išleisti ji atostogų matyti, kad atostoginius V.Jonušas prašo išmokėti kartu su daroo užmokesčiu, t.y. sutiko atostoginius gauti kaip tai numatyta darbo sutartyje 10 ir 25 mėnesio dienomis.
    Darbo kodekse 176 str., numatyta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokesti nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokesčio, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas.
    Atsakovas, turėdamas įstatyminę pareigą darbuotojui sumokėti atostoginius prašant darbuotojui kartu su darbo užmokesčiu, tai padarė pavėluotai. Dalį atostoginių sumokėjo 2015-05-06, t.y. V.Jonušo išėjimo atostogauti dieną, o kitą dalį 2015-05-22, nors turėjo tai padaryti vėliausiai iki 2015-05-10. Kadangi, darbdavio manymu jis atostoginius net su delspinigiais, ieškovui sumokėjo 2015-05-22 ši diena ir laikytina DK 176 str. prasme ieškovo atostogų pradžia. Taigi būtent nuo 2015-05-22 V.Jonušas pagrįstai galėjo tęsti atostogas dar 35 dienas ir atostogų metu, būtent 2015-05-19 negalėjo būti atleistas.
    Iš ieškovo banko sąskaitos išrašo matyti, kad darbdavys atostoginius sumokėjo 2015-05-06, 117,11 Eurų ir 213,36 eurus, 2015-05-22. įvertinant darbo sutartimi šalių sulygtą darbo užmokestį ir tai, kad ieškovas turi neįgalumą, ieškovo darbo užmokestis gaunamas iš atsakovo yra 299,76 Eurai, taigi dienos darbo užmokestis yra 14,27 Eurų. Kadangi ieškovas turi teisę gauti atostogų 35 kalendorines dienas, jam turėjo būti sumokėta atostoginių 356,85 eurai o ne 338. Taigi galima konstatuoti, kad atsakovas ieškovui iki šiol skolingas atostoginių 18,85 Eurus.
    Nustačius, kad atsakovas nors ir pavėluotai mokėjo atostoginius tik iš dalies tenkintinas ieškovo reikalavimas sumokėti jam kompensaciją už 16 kalendorinių dienų nepanaudotų atostogų.
    Atsakovas ieškovui atostoginių sumokėjo 338 Eurus, t.y., skaičiuojant po 14,27 Eurus, sumokėjo už 23 darbo dienas, todėl kompensacija priteistina už neapmokėtas dvi atostogų dienas įvertinant išmokos ir priteistinos sumos skirtumus, t.y. 9,69 Eurai.
    Teismas konstatuoja, kad virš išdėstytais motyvais remiantis ieškovas V.Jonušas jo atostogų metu, būtent 2015-05-19 atleistas neteisėtai.
    DK 141 str. numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį.
    Ieškovas teigia, kad darbdavys jam nesumokėjo darbo užmokesčio už 2015 m. kovo mėnesį 128,69 Eurų, už balandžio mėnesį 129,11 Eurų ir už vieną darbo dieną dirbtą 2015 m. gegužės 5 d. 13,79 Eurų. Nors ir skaičiuoja, kad per dieną jo gaunamas darbo užmokesti yra 14,27 eurai tačiau ieškinio reikalavimų šioje dalyje nekeičia.
    Atsakovas jokių duomenų apie atsiskaitymą su ieškovu už 2015 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesius nepateikė. Iš ieškovo pateiktos jo banko sąskaitos matyti, kad 2015 m. kovo balandžio ir gegužės mėnesiais darbo užmokestis jam nemokėtas, galutinio atsiskaitymo jo atleidimo dieną nėra. Teismas mano, kad ir šioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo, tenkintinas.
    Darbo kodekso 141 str. 3 d. numatyta, kad uždelsus atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.
    Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad aiškinant ir taikant DK 141 straipsnio 3 dalį svarbu nustatyti šios normos tikslus ir paskirtį. DK 141 straipsnio 3 dalies paskirtis yra dvejopa. Pirma, ši norma nustato kompensacinį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Antra, ši norma nustato sankciją darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaito atleidimo dieną. Ši sankcija, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama. Proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Jeigu su atleidžiamu darbuotoju neatsiskaitomą visiškai, tai vidutinio darbo užmokesčio už visą uždelsimo laiką išieškojimas laikytinas adekvačia sankcija. Byloje nustačius, kad su neteisėtai atleistu darbuotoju be kita ko nebuvo atsiskaityta ir už du jo darbo mėnesius ir, įvertinus minimalų darbuotojo darbo užmokestį, tai, kad darbuotojas yra neįgalus, DK 141 str. 3d. numatyta sankcija darbdaviui taikytina ir iš atsakovo priteistinas vidutinis darbo užmokesti nuo jo neteisėto atleidimo 2015-05-19 iki visiško atsiskaitymo su juo.
    Ieškovas prašo, pripažinus jo atleidimą neteisėtu negrąžinti jo į pirmesnes pareigas, o priteisti išmoką ir kompensaciją.
    DK 300 str. 4 d. numatyta, kad nustačius, kad darbuotojas buvo atleistas be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, iš darbdavio priteisiama DK 140 str. 1 d. nustatyto dydžio išeitinė išmoka ir vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
    Taigi, nustačius, kad darbuotojas buvo atleistas neteisėtai DK 300 str. nuostatos taikytinos ir iš UAB "Emilio" V. Jonušui priteistina dviejų jo vidutinių mėnesio darbo užmokesčio dydžio kompensacija 599,52 Eurai, ir vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015-05-19 iki teismo sprendimo įvykdymo skaičiuojant po 14,27 Eurų už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną.
    Vadovaujantis CPK 93 str. ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos 226 Eurai advokato pagalbai apmokėti, priteistinos iš atsakovo.
    Vadovaujantis CPK 96 str., 88 str., 93 str. žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su pašto išlaidomis, priteistini iš atsakovo.
    Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268, 270str.

    Nusprendžia:

    Ieškovo ieškinį tenkinti pilnai.
    Pripažinti Viačeslav Jonušo atleidimą iš UAB "Emilio", įmonės kodas 302799673, neteisėtu ir laikyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.
    Priteisti iš UAB "Emilio" Viačeslav Jonušui 9,69 Eurus kompensaciją už atostogas (neišmokėtų atostoginių), darbo užmokesčio įsiskolinimą už 2015 m. kovo, balandžio, mėnesius ir už gegužės 6 dieną, viso 271,59 Eurus, dviejų vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją 599,52 Eurus, ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2015-05-19 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, skaičiuojant po 14,27 Eurų už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną.
    Priteisti iš UAB "Emilio" V.Jonušui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti 226 Eurus.
    Priteisti iš UAB "Emilio" į valstybės pajamas 41 eurą žyminio mokesčio ir 5,24 eurus pašto išlaidoms atlyginti.
    Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

    Teisejas
Giedrius Avinas

Content received from: Viačeslav Jonušas, http://visaginas.org